Facebook
אצטיל קואנזים A  - תרשים מקוצר
אצטיל קואנזים A  - מבנה מולקולרי שלם
אצטיל קואנזים A ומטבוליזם של פחמימות                                   

הפקת אנרגיה מפחמימות מתרחשת בשלושה שלבים: גליקוליזה, המשך חמצון קבוצות אצטיל במעגל קרבס, העברת האלקטרונים על ידי מולקולות NADH ו – FADH לתהליך הזרחון החמצוני.
 
מולקולת גלוקוז נשברת בתהליך הגליקוליזה לשתי מולקולות פירובט. פירובט אינו יכול להיכנס לשלב השני – מעגל קרבס כמולקולה שלמה, האנזים פירובט דהידרוגנאז מבצע את פירוק הפירובט לקבוצת אצטיל ואת העברת קבוצת האצטיל לקואנזים A ליצירת אצטיל קואנזים A.

אצטיל קואנזים A מגיב עם אוקסלואצטט – מטבוליטי במעגל קרבס ליצירת ציטרט, תוך כדי העברת קבוצת האצטיל. כך ממשיכים הפחמנים אשר מקורם במולקולת הגלוקוז להתחמצן לשם הפקת מירב האנרגיה האצורה בגלוקוז
אצטיל קואנזים A - Acetyl coenzyme A  או בשמה במקוצר - acetyl-CoA, הינה מולקולה בעלת תפקיד מרכזי במטבוליזם של פחמימות ושומנים. התפקיד הביולוגי המשמעותי ביותר של אצטיל קואנזים A הינו העברת קבוצת אצטיל אל מעגל קרבס. אצטיל קואנזים A בנוי ממולקולת קואנזים A וקבוצת אצטיל הקשורה אליה. קבוצות האצטיל נכנסות למעגל קרבס ועוברות תהליך חמצון והפקת אנרגיה


אצטיל קואנזים - Acetyl coenzyme - A

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום