Facebook
התהליך מתרחש בטבע בכל האורגניזמים ובבני האדם בכל תאי הגוף. האנזים הקסוקינאז מעביר קבוצת פוספט מ - ATP לגלוקוז ובכך מתקבלת מולקולת גלוקוז 6 פוספט. 
לגלוקוז 6 פוספט תפקיד מרכזי בגוף האדם. גלוקוז 6 פוספט עשוי לפנות לשני מסלולים מטבוליים עיקריים: גליקוליזה ומסלול הפנטוז פוספט. גלוקוז 6 פוספט עשוי להוות מקור ליצירת פירובט ולקטט בגליקוליזה, פנטוזות במסלול הפנטוז פוספט ועשוי להיות מאוחסן כגליקוגן בתאי הכבד והשריר.  
זרחון גלוקוז לגלוקוז 6 פוספט גורם לשינוי המטען במולקולת הגלוקוז כך שאינה יכולה לצאת מהתא. בנוסף פעולת הזרחון שומרת על מפל ריכוזים נמוך של גלוקוז בתא, כך שגלוקוז ממשיך להיכנס אל התאים בקצב גבוה. לאחר כניסתו אל תאי שריר או תאי הכבד, מולקולות גלוקוז 6 פוספט עשויות להפוך לחומר תשמורת  - גליקוגן. גליקוגן הינו רב סוכר הבנוי ממספר רב של מולקולות גלוקוז.

בתאי השריר בשעת הצורך הגליקוגן עשוי להתפרק ולהניב מולקולות גלוקוז אשר ישמשו את השריר כמקור לאנרגיה. בתאי הכבד גליקוגן מתפרק למולקולות גלוקוז אשר משתחררות של זרם הדם ומשמשות את תאי הגוף להפקת אנרגיה.   
המשך דרכו של גלוקוז 6 פוספט לגליקוליזה מניב אנרגיהATP, כמו כן תוצרים סופיים של המעגל הינם לקטט או פירובט אשר ממשיך את דרכו למעגל קרבס בו מופקת רוב האנרגיה מגלוקוז.
 
המשך דרכו של גלוקוז 6 פוספט למסלול הפנטוז פוספט מניב מולקולות NADPH, פנטוזות בניהן ריבוז 5 פופסט – אבן הבניין לנוקלאוטידים אשר בונים את ה – DNA וה – RNA.


גלוקוז 6 פוספט - Glucose 6 phosphate

גלוקוז 6 פוספט הינו גלוקוז אשר עבר זרחון בעמדה מס' 6  - כלומר התווספה לו קבוצת פוספט
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום