Facebook
יוני הפוספט מכונים לעיתים קבוצות פוספוריל וממלאים תפקיד חשוב כמרכיב במולקולות כגון DNA, RNA, כחלק מתרכובות משחררות אנרגיה כגון: ATP, ADP, AMP, קריאטין פוספט. זרחון חלבונים – העברת קבוצת פוספט לחלבון, הינה תגובה אשר מפעילה חלבונים רבים ומזרזת תגובות ביולוגיות רבות. 


פוספט - Phosphate

פוספט - phosphate – זרחה   Po4-3, הינו יון אנאורגני – תרכובת אשר אינה מכילה פחמן, המכיל אטום זרחן וארבעה אטומי חמצן. יון הפוספט הינו מלח של החומצה הזרחתית - phosphoric acid, מטענו החשמלי הינו 3-.
 
המושג פוספט אנאורגני מתייחס לנגזרות שונות של פופסט, אשר מהוות מלחים של החומצה הזרחתית - phosphoric acid, ההבדל העיקרי בין תרכובות אלו הינו מספר אטומי המימן הקשורים לאטומי החמצן. 
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום