Facebook
רקע                                                                                           

צנטריול הינו מבנה מיקרו-צינורי גלילי בצורת מוט. שני צנטריולים נמצאים בתא כחלק ממבנה הצנטרוזום - Centrosome.

צנטרוזום
הצנטרוזום הינו מרכז ארגון הצינוריות של התא Microtubule-organizing center-MTOC. ממרכז זה מגיחות מיקרוצינוריות - Microtubule המהוות את השלד התאי.
A - הצנטרוזום מורכב משתי צנטריולות המסודרות בזווית ישרה זו לזו, ומוקפות במסת חלבון צפופה המכונה חומר פריצנטריולרי Pericentriolar material -PCM אשר מכיל חלבון – גמא גלובולין,  האחראי על גרעין ועיגון המיקרו-צינורות.
 
B – צנטרוזום עם מיקרוצינוריות צמודות. הקצה הנושא מטען שלילי של כל מיקרוצינורית מוטמע במרכז הצנטרוזום, הקצה הנושא מטען חיובי חופשי ופונה אל הציטופלמה.מבנה הצנטריול                                                                           
  
המבנה הבסיס של הצנטריול מורכב מ – 9 שלשות של תת סיבים - מיקרוטובולים. קוטר הצנטריול הינו כ – 250 nm ואורכו כ – 500 nm.
 
לכל מיקרוטובול קוטר של 25 nm. מבחוץ לפנים, שלושת סיבי המשנה של סיבי שלישייה נקראים A,B ו – C.  סיבי השלישייה הסמוכים מחוברים באמצעות קשרי חלבון – A-C linker. במרכז הצנטריול יש מסה חלבונית בצורת מוט – Centarl hub, בעלת קוטר של 2.5 nm. מהמרכז יוצאים 9 קווצות חלבוניות - Spokes לעבר סיבי השלישייה ההיקפיים.
תפקיד הצנטריול בתהליך חלוקת התא                                            

בכל תא יש זוג צנטריולים, אשר מהווה חלק ממבנה הצנטרוזום. כחלק מתהליך חלוקת התא, נוצרים זוג צנטריולים וצנטרוזום נוספים.
 
מיטוזה
מיטוזה הינו תהליך בו גרעין תא אאוקריוטי מתפצל לשניים, ואחריו חלוקה של תא האם לשני תאי בת. משמעות המילה "מיטוזה" היא "חוטים", והיא מתייחסת למראה דמוי חוט של הכרומוזומים כאשר התא מתכונן לחלוקה.
 
מיטוזה מורכבת מחמישה שלבים נפרדים מבחינה מורפולוגית: פרופאזה, פרומטפאזה, מטפאזה, אנפאזה וטלופאזה. כל שלב כולל שלבים אופייניים בתהליך היישור וההפרדה של הכרומוזום. לאחר השלמת המיטוזה, התא כולו מתחלק לשניים בהתהליך הנקרא ציטוקינזיס.
פרופאזה - Prophase  
פרופאזה הינו השלב הראשון בתהליך המיטוזה, המתרחש לאחר סיום חלק ה- G2 של האינטרפאזה- Interphase – שלב חלוקת ה – DNA. במהלך פרופאזה, כרומוזומי תאי ההורה - ששוכפלו בשלב S - מתעבים והופכים לדחוסים. מכיוון שכל כרומוזום משוכפל מורכב משני אחות כרומטידות זהות המחוברות לנקודה הנקראת צנטרומר - Centromere, מבנים אלה נראים כעת כגופים בעלי צורת X .
 
 
במהלך הפרופאזה, כישור החלוקה -  mitotic spindle מתחיל להווצר. כאשר שני הצנטרוזומים של התא נעים אל עבר קטבים מנוגדים, מיקרוטובולים מתארכים ויוצרים קשרים בניהם אשר יוצרים את כישור החלוקה – רשת מיקרוטובולים אשר תמשוך את הכרומוזימים המשוכפלים אל עבר קוטבי התא.  
 
פרומטפאזה - Prometaphase
לאחר השלמת שלב פרופאזה, מתחיל שלב הפרומטפאזה - השלב השני של המיטוזה. במהלך הפרומטפאזה מתרחש זרחון של חלבונים - למינים גרעיניים על ידי אנזימים מסוג Cyclin-dependent kinase . זרחון הלימינים הגרעיניים גורם לקרום הגרעיני להתפרק לשלפוחיות קטנות רבות. תהליך זה מאפשר גישה למיקרוטובולים המהווים את כישור החלוקה, לחומר הגנטי של התא.
המיקרוטובולים מתארכים מהצטרוזום, ומתקצרים לאחר קישור לכל כרומוזום באתר הקישור – קינטוקור – kinetochore - קומפלקס של חלבונים הממוקם במרכז הכרומוזום.

מטפאזה – Metaphase
עם סיום שלב הפרומטפאזה מתחיל שלב  המטפאזה – שלב אמצעי. הכרומוזומים מתיישרים לאורך קו המשווה של התא. לכל כרומוזום מחוברים לפחות שני מיקרוטובולים. בשלב זה המתח בתוך התא הופך למאוזן, והכרומוזומים כבר לא נעים קדימה ואחורה. מבנה כישור החלוקה הושלם ובנוי משלוש קבוצות של מיקרוטובולים: מיקרוטובולים אשר מחוברים לקינטוקור - Kinetochore microtubules, מיקרוטובולים קוטביים -  Polar microtubules משתרעים מקוטב הציר על אמצא כישור החלוקה ומיקרוטובולים אסטרליים משתרעים מקוטב כישור החלוקה אל קרום התא.
אנפאזה - Anaphase
סיום שלב המטפאזה מוביל להתחלת שלב האנפאזה – שלב הקיטוב. בשלב זה, מתרחש פירוק אנזימתי של קומפלקס חלבונים – קוהזין – cohesion, אשר שומר על מבנה הכרומוזומים, הכרומטידות האחיות של כל כרומוזום נפרדות ועוברות לקטבים מנוגדים של התא,.כל כרומטיד הופך לכרומוזום עצמאי. ניתן לחלק את שלב האנפאזה לשניים:
שלב ראשון – מיקרוטובולים הקשורים לקינטוקור מתקצרים ומושכים את הכרומוזומים אל עבר קוטבי כישור החלוקה.
שלב שני – המיקרוטובולים האסטרליים המעוגנים לממברנת התא מושכים את הקטבים זה מזה והמיקרוטובולים הבין-קוטביים גולשים זה על פני זה ומפעילים משיכה נוספת על הכרומוזומים.
טלופאזה - Telophase
במהלך הטלופאז, הכרומוזומים מגיעים לעמודי התאים, הציר המיטוטי מתפרק והשלפוחיות המכילות שברי קרום הגרעין המקורי מתאספות סביב שתי קבוצות הכרומוזומים. לאחר מכן פוספטאזים מזריקים את הלמינים בכל קצה התא. דה-זרחון זה גורם ליצירת קרום גרעיני חדש סביב כל קבוצת כרומוזומים.
ציטוקינזיס - Cytokinesis
ציטוקינזיס הינו התהליך המחלק לבסוף את תא האם לשני תאי בת זהים. חלוקת הציטופלזמה ליצירת שני תאים חדשים, חופפת לשלבים האחרונים של המיטוזה. חלוקה זו עשויה להתחיל כבר בשלב אנאפאזה או בשלב  הטלופזאזה, בהתאם לתא, ומסתיימת זמן קצר לאחר סיום שלב הטלופזאזה.


צנטריול - Centriole

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום