Facebook
ליפופרוטאינים הינם חלקיקים מורכבים. תפקידם לאפשר את תפוצת השומנים השונים לכל רקמות הגוף. שמם של הליפופרוטאינים מרמז על הרכבם – ליפו = שומן, פרוטאין  = חלבון.  שומנים אינם מתמוססים בדם ביתר קלות ושינוע מולקולות שומניות באופן יעיל ובטוח צריך להתבצע על ידי קשירת שומנים למולקולות מסיסות במים = חלבוניםמבנה ליפופרוטאינים                                                                

 
ליפופרוטאינים מורכבים בעיקר משומנים כגון: פוספוליפידים, כולסטרול וטריגליצרידים. בנוסף, חלק ממבנה חלקיקים אלו הינו חלבון. החלבונים אשר מוטמעים בליפופרוטאינים מכונים בשם אפוליפופרוטאינים - Apolipoproteins.
אפוליפופרוטאין מקור ייצור עיקרי
ליפופרוטאינים מאכלסים
 
תפקיד
Apo A-I כבד ומעי HDL וכילומיקרונים
 

חלבון מבני עיקרי ב – HDL, ליגנד ל – LCAT.
 
Apo A-II כבד HDL וכילומיקרונים
 

חלבון מבני ב – HDL, ליגנד ל – לליפאז בכבד.
 
Apo A-IV מעי HDL וכילומיקרונים
 

עשוי לסייע בפירוק טריליצרידים.
 
Apo A-V כבד VLDL, HDL
וכילומיקרונים
 

מסייע בפירוק טריליצרידים על ידי שפעול LPL.
 
Apo B-48 מעי כילומיקרונים
 

חלבון מבני עיקרי בכילומיקרונים
 
Apo B-100 כבד VLDL, IDL, LDL, Lp A חלבון מבני, ליגנד לקולטן ל – LDL.
 
Apo C-I כבד
VLDL, HDL
וכילומיקרונים
 
ליגנד ל – LCAT.
Apo C-II כבד
VLDL, HDL
וכילומיקרונים
 
קו פקטור ל – LPL.
Apo C-II כבד
VLDL, HDL
וכילומיקרונים
 
מעכב את פעולת LPL.
Apo E כבד
כילומיקרונים, IDL, VLDL, HDL
 
ליגנד לקולטן ל – LDL.
Apo H כבד ומעי לא ידוע

תפקיד עדיין לא ידוע.
 
Apo J לא ידוע לא ידוע

תפקיד עדיין לא ידוע.
 
Apo L לא ידוע לא ידוע

תפקיד עדיין לא ידוע.
 
Apo M כבד וכליות HDL

תפקיד עדיין לא ידוע.
 
 
לאחר יצירתם, ליפופרוטאינים עוברים שינויים בהרכבם, כאשר שינויים אלו יוצרים למעשה חלקיקים בעלי מבנה שונה  - חלקיקי ביניים. קיימים הרכבים שונים לליפופרוטאינים, אך העיקריים שבניהם הינם:
כילומיקרונים – Cylomicrons.
Very low density-lipoprotein - VLDL.
Intermediate density lipoprotein - IDL.
Low density-lipoprotein - LDL.
High density lipoprotein – HDL.
סיווג ליפופרוטאינים                                                                 

ניתן לסווג את הליפופרוטאינים לפי:
מטבוליזם - המסלול האקסוגני והמסלול האנדוגני.
גודל – סיווג על פי קוטרם.
הרכב – אחוז החלבונים טריגליצרידים, כולסטרול ופוספוליפידים בחלקיקי הליפופרוטאינים.

 
סיווג ליפופרוטאינים על פי מטבוליזם
ליפופרוטאינים נוצרים בשני מסלולים עיקריים – המסלול האקסוגני והמסלול האנדוגני.
המסלול האקסוגני מתייחס לליפופרוטאינים הנוצרים משומנים אשר מקורם מהמזון – כילומיקרונים.
הכילומיקרונים נוצרים במעי כאשר חומצות שומן ומולקולות כולסטרול אשר מקורם מהמזון מהווים את המצע לייצור ליבת הכילומיקרונים.  
המסלול האנדוגני מתייחס לליפופרוטאינים אשר נוצרים ברקמות הגוף – בעיקר בכבד ובדם – VLDL, IDL, LDL ו – HDL. מקור השומנים בליבת חלקיקים אלו הינו תוצר של מטבוליזם בגוף האדם.
סיווג ליפופרוטאינים על פי גודל וצפיפות
הליפופרוטאינים שונים בגודלם. ככל שחלקיקי הליפופרוטאינים עוברים מטבוליזם בגוף האדם, הרכבם משתנה וקוטרם קטן. החלקיקים הגדולים ביותר הינם הכילומיקרונים – בעלי קוטר משתנה בין 80 ליותר מ – 1000 nm. חלקיקי ה – VLDL הינם החלקיקים הראשונים היוצאים מהכבד במסלול האנדוגני וקוטרם הינו בין 80 – 30 nm. גודל קוטר חלקיקי ה – IDL הינו 50 – 25 nm, קוטר חלקיקי ה – LDL הינו 28 – 18 nm וקוטר חלקיקי ה – HDL הינו 15 – 5nm . 
ככל שחלקיקי הליפופרוטאינים קטנים, צפיפותם גדלה בשל שינוי היחס בין כמות השומן לבין כמות החלבונים בחלקיק. הכילומיקרונים הינם החלקיקים בעלי הצפיפות הנמוכה ביותר כ – 0.96 גר' / מ"ל ואילו חלקיקי ה – HDL הינם בעלי הצפיפות הגבוהה ביותר – יותר מ 1.063 גר' / מ"ל.
סיווג ליפופרוטאינים על פי הרכב
כל הליפופרוטאינים מכילים חלבונים, טריגליצרידים, כולסטרול ופוספוליפידים, ביחסים שונים.
כילומיקרונים הינם החלקיקים בעלי האחוז הגבוה ביותר של טריגליצרידים במסלול האקסוגני. במסלול האנדוגני חלקיקי VLDL הינם החלקיקים בעלי האחוז הגבוה ביותר.
ככל שחלקיקי הליפופרוטאינים עוברים שינויים בהרכבם, אחוז החלבון והפוספוליפידים עולה ואחוז הטריגליצרידים יורד. חלקיקי ה – LDL הינם בעלי האחוז הגבוה ביותר של כולסטרול וחלקיקי ה – HDL  הינם החלקיקים בעלי האחוז הגבוה ביותר של חלבון.
סוג ליפופרוטאין טריגליצרידים% כולסטרול% פוספוליפידים% חלבון%
כילומיקרונים 84
8
 
7 1.5
VLDL 50
18
 
18 10
IDL 31
29
 
22 18
LDL 8
50
 
21 25
HDL 4
30
 
29 33
 
סוג ליפופרוטאין קוטר ((nm צפיפות (g/ml)
כילומיקרונים 80 - 1200
<0.95
 
VLDL 30-80
0.95-1.006
 
IDL
25-50
 

 
1.006-1.019
 
LDL 18-28
1.019-1.063
 
HDL 5-15
>1.063
 
 
אחוזי הטריגליצרידים, כולסטרול, פוספוליפידים וחלבון בליפופרוטאינים.
נתוני קוטר וצפיפות בליפופרוטאינים.
אפוליפופרוטאינים בליפופרוטאינים                                             

אפוליפופרוטאינים הינם משפחת חלבונים אשר יש ביכולתם לקשור שומנים שונים. אפוליפופרוטאינים מהווים חלק ממבנה הליפופרוטאינים ובעלי מספר תפקידים כגון:

תפקיד מבני – קשירת שומנים ליצירת שלד הליפופרוטאינים.

זיהוי – משמשים כליגנד לקולטנים המזהים ליפופרוטאינים ספציפיים.

מטבוליזם  - משמשים לשפעול אנזימים הקשורים במטבוליזם של ליפופרוטאינים.

הובלה – אפוליפופרוטאינים מאפשרים את זרימת הליפופרוטאינים במחזור הדם.
אפוליפופרוטאינים שונים ותפקידם
ליפופרוטאינים יכולים "לחלוק" אפוליפופרוטאינים, לדוגמה: חלקיקי HDL "תורמים" לחלקיקי -  VLDL "צעירים" חלבוני אפוליפופרוטאינים נוספים כגון - Apo E ו - Apo CII. 
אפוליפופרוטאינים אלו חשובים,מאחר ו - Apo CII משמש כקואנזים לאנזים ליפופרוטאין ליפאז - Lipoprotein lipase, אשר מאפשר "פריקת" טריגליצרידים מחלקיקי ה - VLDL ו - Apo E מאפשרת קשירה של חלקיקי
 LDL ( שנוצרים בהמשך מ - VLDL ) לתאי הכבד. תהליך רכישת האפוליפופרטאינים אלו גורם לחלקיקי ה - VLDL "הצעירים" להפוך לחלקיקי VLDL בוגרים.  


ליפופרוטאינים - Lipoproteins

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום