Facebook


לחץ אוסמוטי - Osmotic pressure

לחץ אוסמוטי - Osmotic Pressure
לחץ אוסמוטי מוגדר כלחץ המינימלי שיש להפעיל על תמיסה כדי לעצור את זרימת מולקולות הממס דרך ממברנה חדירה למחצה (אוסמוזה). זוהי תכונה קולגטיבית ותלויה בריכוז החלקיקים המומסים בתמיסה. ניתן לחשב לחץ אוסמוטי בעזרת הנוסחה הבאה:
 
π = iCRT
 
 
π - הלחץ האוסמוטי.
i -  גורם הוואנ'ט הוף - van’t Hoff factor.
C  - הינו הריכוז המולארי של המומס בתמיסה.
R  -קבוע הגז האוניברסלי.
T - טמפרטורה.

 
המונח 'אוסמוזה' מתייחס לתנועה של מולקולות ממס דרך ממברנה החדירה למחצה ( מאפשרת רק תנועה של מולקולות ממס דרכה - חלקיקים מומסים לא יכולים לעבור דרכה ).
לתנועה של מולקולות הממס מתבצעת מאזור בו ריכוז המומסים נמוך לאזור בו ריכוז המומסים גבוה. בסופו של דבר נוצר שיווי משקל בין שני הצדדים של הממברנה החדירה למחצה (ריכוז מומסים שווה משני צידי הממברנה החדיר למחצה).
במידה ומופעל לחץ מספיק על צד התמיסה של הממברנה החדירה למחצה, תהליך האוסמוזה נעצר. כמות הלחץ המינימלית הנדרשת כדי לבטל את תהליך האוסמוזה נקראת לחץ אוסמוטי.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום