Facebook
ייצור רזולבינים                                                                        

משפחת הרזולבינים מונה 3 סדרות עיקריות  - רזולבינים מסדרה D,E ו – T.

רזולבינים מסדרה E

המקור לייצור רזולבינים מסדרה E הינה החומצה האיקוזופנטאנואית – Eicosapentaenoic acid – EPA. מסלול יצירת רזולבינים מסדרה E, מתקיים בתחילה בשני מסלולים מקבילים, על ידי שני אנזימי מפתח – הראשון אנזים ממשפחת ציטוכרום P-450 והשני ציקלואוקסיגנאז-אספירין. בהשוואה לתרופות אחרות ממשפחת ה – NSAIDs, אספירין מעקב את פעולת הציקלואוקסיגנאז באופן חלקי ולמעשה במקרים מסוימים גורם להיווצרות מטבוליטים שונים אשר לא היו באים לידי ביטוי ללא השפעת האספירין על האנזים. סדרת ה – E, מונה 2 סוגים של רזולבינים – E1ו – E2.
רזולבינים מסדרה D
רזולבינים מסדרה D מיוצרים על ידי שני מסלולים עיקריים, מקבילים בעלי מטבוליטים דומים.
המסלול הראשון בסדרה זו מתחיל על ידי האנזים 15 – ליפוקסיגנאז, אשר גורם להמרת החומצה הדוקוסהקסאנואית - EPA  Docosahexaenoic acid לחומצה -
17S-hydroperoxy- 4Z,7Z,10Z,13Z,15E,19Z-DHA אשר עוברת אפוקסידציה בה מיוצרות 4S(5)-epoxy-17S-hydroxyintermediate ו- 7S(8)-epoxy-17S-hydroxyintermediate. האנזים  5 – ליפוקסיגנאז גורם להמרת מטבוליטים אלו לרזולבינים D1, D2, D3  ו – D4. 
במסלול השני לייצור רזולבינים מסדרה D קיימות שתי דרכים אלטרנטיביות להמרת החומצה הדוקוסהקסאנואית - EPA  Docosahexaenoic acid לרזולבינים. EPA עשויה לעבור המרה לחומצה -
17R-hydroperoxy- 4Z,7Z,10Z,13Z,15E,19Z-DHA. על ידי אנזים ממשפחת ציטוכרום P-450 או על ידי ציקלואוקסיגנאז-אספירין. המטבוליטים הנוצרים במסלול זה דומים למסלול המתווך על ידי אנזימים ממשפחת הליפוקיגנאז, ההבדל הינו שהנגזרות הנוצרות הינן מסוג R בעמדה 17 ו – 7. 
רזולבינים מסדרה T
רזולבינים מסדרה זו מיוצרים בטסיות דם בתגובה לחשיפה לאספירין או לאטורבסטטין – Atorvastatin. בטסיות הדם לאחר חשיפתם לתרופות הנ"ל, עוברת חומצת שומן מסוג אומגה 3 – דוקוספנטאנוית – DPA מטבוליזם. מטבוליט הבניים מעובד על ידי בתאים נויטרופילים, כנראה על ידי האנזים ארכידונט ליפוקיגנאז – 5 – Alox.  
רזולבינים והתהליך הדלקתי                                                       

התהליך הדלקתי נחוץ לשם ריפוי וחידוש רקמות, אך תהליך דלקתי כרוני אינו רצוי. בעוד שבשלב הראשון של הדלקת האקוטית מיוצרים איקוסנואידים מקדמי דלקת אשר מקורם בחומצה הארכידונית, אשר חשובים לגיוס תאי דם לבנים, בשלב הכרוני מיוצרים איקוסנואידים אשר תפקידם החשת תהליך ריפוי הרקמה הדלקתית ולהביא לסיום התהליך הדלקתי.
השפעות פיזיולוגיות של רזולבינים                                               

תפקיד הרזולבינים והשפעתם על סיום התהליך הדלקתי נמצא תחת מחקר. ההשפעות הפיזיולוגיות המשוערות של רזולבינים כוללות:

• דיכוי הסננת תאי דם לבנים למקום הדלקת.

• הגברת פאגוציטוזה של מקרופאגים – השפעה על פינוי שאריות תאי דם לבנים, רקמות פגומות וחיידקים.

• השפעה על ביטוי גנים וייצור חלבונים אשר קשורים לסיום התהליך הדלקתי.

• הפחתת תחושת כאב.


רזולבינים - Resolvins

רזולבינים – Resolvins, הינם מתווכים תאיים ממשפחת האיקוסנואידים. רזולבינים משתייכים לתת משפחה בשם  - Specialized pro-resolving mediators – SPM, אשר כוללת מתווכים שומניים שונים כגון: פרוטקטינים -Protectins ו - מארזינים – Maresins. למשפחת ה – SPM מיוחסת השפעה  אנטי דלקתית ופעולתם באה לידי ביטוי בשלב בו התהליך הדלקתי מגיע לידי סיום.
המקור לייצור רזולבינים הינו חומצות שומן מסוג אומגה 3 – החומצה האיקוזופנטאנואית - Eicosapentaenoic acid – EPA, החומצה הדוקוסהקסאנואית - Docosahexaenoic acid – DHA והחומצה הדוקוספנטאנואית - Docosapentaenoic acid – DPA.
 
רזולבינים נמצאים בעת זו תחת מחקר בשל מעורבותם בתהליך הדלקתי ואפשרות לשימוש ברזולבינים כאמצעי לריפוי דלקות.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום