Facebook


פרוטון - Proton

הפרוטון הינו החלקיק תת אטומי. סימונו הינו  - P הפרוטון טעון במטען חיובי 1+.
מסת הניוטרון הינה 1.672621 * 10-27 ק"ג. מסת פרוטון קטנה במעט ממסת הניוטרון אולם ניתן לומר כי לפרוטון ולניוטרון מסה שווה. 
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום