Facebook

עצם השכם הינה עצם שטוחה ומשולשת המהווה חלק מחגורת החזה. עצם השכם ממוקמת בחלקו האחורי העליון של כלוב הצלעות ומחברת בין עצם הזרוע לעצם הבריח ובעלת יכולת תנועה מורכבת ונרחבת על פני כלוב הצלעות. עצם השכם מכסה חלק מצלעות שתיים עד שבע.
 
 
משטח אחורי - Posterior Surface
המשטח האחורי של עצם השכמה פונה כלפי חוץ. זהו אתר המוצא של רוב שרירי מסובבי הכתף. במשטח האחורי ניתן להבחין במבנים הבאים:
 
קוץ השכם- Spine. המאפיין הבולט ביותר של עצם השכמה האחורית. הוא עובר לרוחב על פני עצם השכמה, מחלק את פני השטח לשניים.


קוץ השכמה - Acromion –המשכו של קוץ השכם המתעקם על המפרק הגלנוהומרלי ומתחבר עם עצם הבריח במפרק האקרומיוקלביקולרי - Acromioclavicular joint.


הגומץ המך קוצי - fossa Infraspinous. האזור שמתחת לקוץ השכם - Spine של עצם השכמה,  בעל צורה קמורה. שריר האינפרספינטוס ממוקם באזור זה.


הגומץ הרום קוצי - Supraspinous fossa. האזור שמעל לקוץ השכם - Spine של עצם השכמה. שטחו קטן בהרבה משטח הגומץ המך קוצי. שריר הסופראספינטוס ממוקם באזור זה.
 


 עצם השכם - Scapula

 
משטח קדמי Costal Surface
המשטח הקדמי של עצם השכמה פונה אל כלוב הצלעות. ניתן להבחין במבנים הבאים:

הגומץ התת-שכמי - Subscapular fossa. זהו שקע קעור גדול על רוב פני השטח הפנימי של עצם השכם. זהו מקור השריר סאבסקפולריס – Subscapularis


קצה בליטת מקור העורב - Coracoid process. שלושה שרירים מתחברים לנקודה זו: שריר החזה הקטן - Pectoralis minor, שריר הקוראקוברכיאליס - Coracobrachialis והראש הקצר של השריר הדו-ראשי - Biceps brachii.
 
 
משטח צידי Lateral Surface
המשטח הצידי של עצם השכמה פונה אל עצם הזרוע. ציוני הדרך הגרמיים החשובים כוללים:
 
החלל הגומתי - Glenoid fossa. חלל רדוד, הממוקם בצורה עילית על הגבול הרוחבי.
הוא מתחבר עם ראש עצם הזרוע ויוצר את מפרק הכתף הגלנוהומרלי  - Glenohumeral joint


בליטה סופרגלנואידית - Supraglenoid tubercle.  חספוס עדין על החלל הגומתי - Glenoid fossa. מקום החיבור של הראש הארוך של השריר הדו-ראשי.
 
בליטה סאבגלנואידית -   Infraglenoid tubercle. חספוס עדין מתחת לחלל הגומתי - Glenoid fossa.
 

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום