Facebook
מבנה הניוטרון מורכב משלושה תת חלקיקים בשם קוורק – Quark. להבדיל מאלקטרונים אשר יכולים לעזוב את האטום, ניוטרון אשר עוזב את הגרעין ונמצא כחלקיק חופשי מתפרק לתת חלקיקים, אלקטרון, פרוטון ואנטיניוטרון.
 


איזוטופים                                                                               

גרעין האטום מורכב מפרוטונים ונויטרונים, המספר האטומי מייצג את מספר הפרוטונים והוא אשר קובע את תכונות האטום – ייסוד. שינוי במספר הנויטרונים יגרום למספר צורות של אותו הייסוד, מספר צורות אלו נקראות איזוטופים. 

לדוגמה: למימן יש 3 איזוטופים:


ניוטרון - Neutron

הניוטרון הינו החלקיק תת אטומי ניטרלי. ​מסת הניוטרון הינה 1.67493 * 10-27 ק"ג. מסת הניוטרון מעט גדולה יותר ממסת הפרוטון אולם ניתן לומר כי לפרוטון ולניוטרון מסה שווה. מסת הניוטרון גדולה פי 1839 ממסת האלקטרון. מטענו  של הניוטרון ניטרלי ונהוג לסמנו בסימן no. בכל הייסודות - פרט למימן רגיל, אשר חסר ניוטרון,  הפרוטון והנויטרון מרכיבים את גרעין האטום
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום