Facebook

השריר כופף האצבעות העמוק - Flexor Digitorum Profundus ממוקם באמה והוא אחד השרירים העמוקים של התא הקדמי. הוא ממלא תפקיד מכריע בכיפוף האצבעות. מקורו באולנה. בשורש כף היד השריר מתפצל לארבעה גידים, העוברים דרך התעלה הקרפלית ומתחברים לגלילים  - Phalanges המרוחקים של ארבע האצבעות.
 
 
תפקיד:
תפקידו העיקרי של השריר כופף האצבעות העמוק הוא לכופף את המפרקים הבין-גליליים הדיסטליים (DIP joints) של האצבעות. בנוסף, זה יכול לסייע בכיפוף שורש כף היד במפרק האמצע הקרפלי.

החלק המדיאלי של השריר מכופף את האצבע הזרת והקמיצה, בעוד החלק הצדי שלו מכופף את האצבעות הקדמיות והאמצעיות.

השריר לא נאחז בעצמות האגודל.

 

תחל:
מקורו של השריר כופף האצבעות העמוק בשלושה רבעים הפרוקסימליים של המשטחים הקדמיים והמדיאליים של האולנה, רצועה של סיבים רוחביים - Interosseous membrane ורקמת החיבור העמוקה של האמה.

 

אחז:
השריר מתחבר לקצות האצבעות (פלנגות דיסטליות). הוא מוכנס לבסיסי הפלנגות הדיסטליות של כל האצבעות פרט לאגודל. 

 

אספקת דם:
אספקת הדם לשריר מגיעה מענפים של העורק האולנרי - Ulnar artery, כלי דם ראשי באמה.


 


 כופף האצבעות העמוק - 
Flexor Digitorum Profundus

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום