Facebook

הראש המדיאלי של שריר הארבע ראשי ( השריר הנרחב התיכון ) - Vastus medialis הינו אחד מארבעת השרירים המרכיבים את שריר הארבע ראשי הממוקמים בחלק הקדמי של הירך. הראש המדיאלי ממלא תפקיד מכריע בפשיטת מפרק הברך – בייחוד ב – 30 מעלות האחרונות של הפשיטה. 
 
 
תפקיד:
תפקידו העיקרי של הראש המדיאלי של שריר הארבע ראשי הוא לבצע פשיטה במפרק הברך. פעולה זו חיונית לפעילויות כגון הליכה, ריצה, קפיצה ומעבר מישיבה לעמידה. השריר ממלא תפקיד חשוב ב-30  המעלות האחרונות של פשיטת הברך, על ידי מתן יציבות לפיקת הברך במהלך טווח תנועה זה. ייצוב זה חשוב במיוחד כאשר הברך מושטת במלואה או קרובה לפשיטה מלאה.

 

תחל:
השריר מתחבר למספר מקומות בעצם הירך – Femor בניהם: החלק התחתון של הקו הבין-טרוכטרי - Intertrochanteric line, הקו הספירלי - Spiral line, השפה המדיאלית של רכס הירך - Linea aspera

 

אחז:
השריר מתחבר לגיד הארבע ראשי, אשר מחובר לבסיס פיקת הברך.

 

אספקת דם:
השריר מקבל  אספקת דם מענפי עורק הירך - Femoral artery.
 


 הראש המדיאלי של שריר הארבע ראשי -
 Vastus Medialis

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום