Facebook
הראייה הארגונית המודרנית רואה בעובד כמשאב החשוב ביותר לארגון הנותן שירות. ארגון מצליח הנו ארגון המתמחה במתן שירות, לא רק ללקוח החיצוני אלא גם ללקוח הפנימי שלו, כלומר לעובד. בראיית הארגון הכוללת ישנו קשר הדוק בין שביעות רצון הלקוחות הפנימיים
(העובדים) לבין שביעות רצון הלקוחות (החיצוניים). ארגון אשר שם לנגד עיניו לא רק את הפעולות הארגוניות הרציונליות הבסיסיות, אלא גם את ההון האנושי כמרכיב העיקרי של הארגון, יוצא בסופו של דבר נשכר, הוא נהנה מתפוקתו של הארגון ומניצחונו על השגת יעדי הארגון.

העובד כמקבל שירות מהארגון

ארגון שמתקיימת בו סדנה נחשב כמי שנותן שירות לעובדיו. שירות זה נתפס בעיני העובד כתגמול ממקום העבודה על היותו נותן שירות מסור.  תגמול בדמות סדנה לעובד הינו מודל המעיד על מתן שירות פנים ארגוני איכותי לעובד. ממדי השירות ללקוח חיצוני ראוי שיהיו מיושמים בראש ובראשונה על ידי מתן דוגמא אישית של מנהל השירות בעצמו. בעל ארגון אשר רואה בעובד שלו כלקוח החשוב ביותר בארגון, מבין את הקשר ההדוק שבין שביעות רצון העובד ובין רווחיות הארגון. ארגון שפועל למען רווחת העובד ושביעות רצון העובד, מגביר את המוטיבציה של העובד, תפוקתו של העובד גדלה ותרומתו לרווחיות הארגון חיונית ומשמעותית. בזכות הסדנה, העובד שהוא הלקוח הפנימי ונותן השירות ללקוח החיצוני, נוצרת בו הנאה אשר מניעה אותו בסופו של דבר לנכונות להתאמץ מעל ומעבר למען הלקוח ובכך לא רק שומרת על רמת השירות של הארגון אלא אף משפרת אותו. תגמול מהארגון הן מקדם את העובד לחשוב, ליצור ולפתח אינדיבידואליות והן מכניס אותו לסדר הארגוני ומקרב אותו למטרות הארגון.

סדנה במקום העבודה מדגימה תובנה ניהולית לגבי הקריטיות של מתן מקום לעובד והתייחסות לרווחתו. סדנת תזונה הינה דרך לחיזוק רווחת העובד. קיום סדנה במקום העבודה מוכיחה לעובד כי הארגון שם דגש על  סוגיית רווחת העובד וגורמת לו להרגיש שהארגון רואה בו לא רק כנותן שירות אלא גם כסוג של לקוח של הארגון. עובד שמרגיש שהארגון שבו הוא עובד, רואה ברווחת העובד כאחת מהמטרות הארגוניות שלו, המוטיבציה שלו גוברת והוא שואף לקדם את מטרות הארגון.

המוטיבציה של עובדי הארגון הינו אחד הגורמים החשובים ביותר להצלחת הארגון. חוסר מוטיבציה של עובד גורמת להחמצת פנים אל מול הלקוח, דבר המשפיע על טיב השירות ופוגע במטרות הארגון, בהצלחתו וברווחיותו. על מנת להגביר את המוטיבציה במקום העבודה, כל ארגון חייב להגדיר לעצמו, מלבד ההגדרות הבסיסיות שלו, גם הגדרות ביחס לאמון העובד כלפי הארגון, יציבות ויצירת אתגרים מצד העובד שיתרמו לרווחיות הארגון.

אמונה במקום העבודה קשורה בהגינות הארגון וביכולתו של הארגון לתת לעובד את התקווה כי הוא פועל לרווחת העובד ולקיום צרכיו. יציבות במקום העבודה שואבת את עוצמתה מכוח ההרגל והרצון של העובד לחוש שגרה במסגרת מקום עבודה איתן וחזק. האתגר במקום העבודה הינו משתנה בעל ערך ומשקל רב במבנה הפסיכולוגי של כל אדם. אדם מבקש להוכיח דברים מתוך הרצון להוכיח עצמו ומתוך התפיסה להצביע על ייחודיותו על פני האחר. על פי אריסטו, ככל שאדם מממש יותר את מה שמייחד אותו ומוציא לפועל את מה שטמון בו, כך הוא אדם טוב יותר ומאושר יותר. לפיכך כל ארגון אשר משרטט את מטרותיו גם לאור הגדרות אמונה, יציבות ואתגר, עשוי להגביר את המוטיבציה של העובד ואת תרומתו למקום העבודה.

כתבות בנושא תזונה

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום