Facebook
Hba1c BGL
4 60
5 90
6 120
7 150
8 180
9 210
10 240
11 270
12 300
13 330
 


המוגלובין מסוכרר - HBA1c

בשעה שהמדידה היומית מספקת מידע רגעי על רמת הסוכר -  הגלוקוז בדם, הרי שבדיקת ה – HbA1c מהווה מדד לאיכות איזון רמות הגלוקוז בדם במשך שלושת החודשים האחרונים. האגודה האמריקנית לסוכרת ממליצה לסוכרתיים מסוג IDDM  לבצע בדיקת Hba1c   ארבע פעמים בשנה ולכל הסוכרתיים האחרים פעמיים בשנה.

בבדיקה נמדד ריכוז מולקולות ההמוגלובין המסוכרר. מולקולות ההמוגלובין מצויות בתאי הדם האדומים. מולקולות הגלוקוז נקשרות להמוגלובין ונוצר המוגלובין מסוכרר אשר יישאר במצב זה עד למות התא, דבר המתרחש אחת לשלושה עד ארבעה חודשים , לכן ספירת ההמוגלובין המסוכרר בתא מהווה מדד לרמת הגלוקוז בתא ובדם לאורך חיי התא .
ההמוגלובין המסוכרר באנשים בריאים יניב רמה של % 5 - % 4 מתוך כלל ההמוגלובין . 

לסוכרתיים מומלץ לשמור על רמה של - % 7 Hba1c ומטה! משמעות ערך זה היא ממוצע תלת חודשי של רמות הגלוקוז בדם בערך של 150 מ"ג/דצ"ל !
ערכי ה – Hba1c הינם ליניאריים , כל שינוי באחוז אחד בערכי ה- Hba1c גורם לשינוי של 30 נקודות ברמת הסוכר הנמדד ב – מ"ג/ דצ"ל .
 


ערכי ההמוגלובין המסוכרר וממוצע הסוכר התלת חודשי                  

ניתן לחשב את הערך הממוצע של רמות הגלוקוז בדם התואם את אחוז ההמוגלובין המסוכרר לפי הנוסחה הבאה :  BGL = 30 * Hba1c – 60     
כאשר  :
BGL = Blood Glucose Level  , רמת הסוכר בדם .
להלן ערכי ה – Hba1c  והרמה המקבילה של גלוקוז בדם מ"ג /  דצ"ל:
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום