Facebook


גליצראלדהיד - Glyceraldehyde

גליצראלדהיד הינו חד סוכר בן שלושה פחמנים, נוסחתו הינה:  C3H6O3 ומהווה את האלדוז הפשוט ביותר.  גליצראלדהיד בצורתו המזורחנת – גליצראלדהיד-3 פוספט, משמש כמטבוליט ביניים בגליקוליזה
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום