Krustrup et al. Sodium bicarbonate intake improves high-intensity intermittent exercise performance in trained young men Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2015.

תזונת ספורט - 2015

עדכוני מחקרים

צריכת סודיום ביקרבונט גרמה לשיפור ביצועים במבחן מאמץ לסירוגין בגברים מאומנים צעירים. 
התיאוריה הרווחת במשך עשרות שנים גורסת כי עליה בחומציות השריר, כלומר ירידה ב – PH  קשורה לעייפות השריר במהלך פעילות גופנית אינטנסיבית עקב פגיעה בצימוד עירור-ההתכווצות בתא השריר, כגון פעילות מיוזין פגיעה בתעלות אשלגן וסידן ועיכוב פעילות אנזימים שונים.
 
ביצוע מאמץ גופני עצים לסירוגין בעוצמה גבוהה, גורם לשינוי מאזן חומצה בסיס, ירידה ב – PH השריר ושיפור יכולת סתירת החומצה. עקב כך אימונים אלו מומלצים כחלק מתכנית אימונים בענפי ספורט בהם מבוצעים מאמצים גופניים לסירוגין.
 
סודיום ביקרבונט מתפרק בגוף לסודיום = נתרן וביקרבונט – חומר בסיסי בעל פעולת סתירה לחומצה.  
 
השימוש בתוספי סודיום ביקרבונט  כאמצעי להפחתת  עייפות שריר במהלך ביצוע פעילות גופנית אינטנסיבית  מיושמים באופן נרחב על ידי ספורטאים במשך 80 השנים האחרונות. טווח המינונים בהם נעשה שימוש בסודיום ביקרבונט היה 0.5 – 0.3 גר'  / ק"ג משקל גוף.
 
מטרת המחקר הייתה לבחון את השפעת מתן תוסף סודיום ביקרבונט במינון של 0.4 גר'  / ק"ג משקל גוף, על ביצועי פרוטוקול מאמץ מסוג  IR2 יו-יו בספורטאים מאומנים המורגלים בביצוע פעילות גופנית עצימה לסירוגין. 
 
שלושה עשר גברים בגיל  1 ± 23 שנים, גובה 2 ± 180 ס"מ, משקל 3 ± 78 ק"ג,
3.3 ± 61.3 מ"ל / ק"ג / דקה Vo2Max , ביצעו פרוטוקול מאמץ לסירוגין – YO YO IR2 , בשני מועדים שונים, באקראי, ללא צריכת סודיום ביקרבונט  CON, עם צריכת סודיום ביקרבונט  SBC. המשתתפים היו גברים מאומנים אשר השתתפו בתחרויות ריצה, ענפי ספורט קבוצתי וטריאתלון.
במהלך מבחן המאמץ נמדדו קצב הלב, דירוג תחושת המאמץ (RPE) . דגימות דם נלקחו לפני מבחן המאמץ, לאחר 160, 280, 440 ו – 600 מטרים ובזמן הפסקת המאמץ עקב תשישות.
 
הביצועים בקבוצה שנטלה סודיום ביקרבונט היו ב - 14% גבוהים יותר (P = 0.04)  מאשר
קבוצת הביקורת, מטר 46 ± 646 ו – 61 ± 735 בהתאמה.
רמת חומצת החלב בדם הייתה דומה בשתי הקבוצות. אולם בקבוצת CON רמת חומצת החלב בדם הגיעה בזמן תשישות לשיא של 1.4 ± 11.3 מ"מול / ליטר ואילו בקבוצת  SBCרמת חומצת החלב הגיע לשיא של 0.8 ± 9.4 מ"מול / ליטר(P = 0.03)  . לא נצפו הבדלים משמעותיים ברמת הגלוקוז, נתרן ואשלגן בדם וכן ברמת הדופק בזמן תשישות. דירוג תחושת המאמץ היה ב – 7% נמוך יותר בקבוצת ה – SBC לאחר 440 מטרים, אך זהה בזמן תשישות.
 
מסקנת החוקרים הייתה שצריכת סודיום ביקרבונט גרמה לשיפור ביצוע מאמץ גופני עצים לסירוגין  בגברים צעירים מאומנים, עם עליה ברמת ה – PH  עליה בשיא חומצת החלב בדם וירידה בדירוג תחושת המאמץ.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
עדכונים בנושא תזונה, תזונת ספורט, פעילות גופנית ואורח חיים בריא.